?

Log in

No account? Create an account
Post-punk и novy twist: Dzierzynski Bitz (Кіеў) - letters from the lost days [entries|archive|friends|userinfo]
belarusian psycho

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Post-punk и novy twist: Dzierzynski Bitz (Кіеў) [Oct. 27th, 2012|05:41 pm]
belarusian psycho
[Tags|]
[Current Music |If These Trees Could Talk]

Ужо заўтра! Дзіўна, што я гэта яшчэ не прапіярыў :) Вязу рабят з Кіева (куды я нешта шмат наезьдзіў апошнім часам), бо вельмі яны мне спадабаліся. Граюць стыльны прысаветчаны пост-панк, паслухайце самі і закахайцеся :) Прыходзьце на тусу, так бы мовіць.


Укантакцік, фэйсбук, ластфм.
LinkReply