?

Log in

Папоўніў сабою армію чытаючых па аўтобусах. Цяпер час па дарозе… - letters from the lost days [entries|archive|friends|userinfo]
belarusian psycho

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 30th, 2012|11:23 am]
belarusian psycho
[Tags|, ]
[Current Music |The Twilight Sad - I Bacame A Prostitute]

Папоўніў сабою армію чытаючых па аўтобусах. Цяпер час па дарозе ляціць хутчэй, праўда, не пасьпяваю чытаць твітэр. З прыемных фішак - магчымасьць дасылаць артыкулы ў кіндл адразу з хрома, ну і прыгожыя малюнкі ў стэндбай стане :)

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: yozas_gubka
2012-07-30 08:45 am (UTC)
у аўтобусах можна і папяровыя кнігі чытаць, я сто разоў так рабіў)))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: zap4ick
2012-07-30 09:08 am (UTC)
я меў на ўвазе тое, што зараз вельмі часта стаў сустракаць у транпарце з гэткімі.
а кіндл меней важыць за кнігу, калі ўжо ёсьць і папяровыя :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: yozas_gubka
2012-07-30 09:16 am (UTC)
ясна,
я сам ужо недзе 1,5 гады карыстаюся эл.кнігай (не кандлам праўда) і адчуў усе перавагі такога чытання :)
(Reply) (Parent) (Thread)